תנאי שימוש באתר KOOKINT
הסכמה לתנאי השימוש


אנא קרא בעיון את תנאי השימוש (להלן: "התנאים") לפי השימוש באתר(להלן: "האתר") המופעלים ומנוהלים ע"י חברת "קוק אינטרנשיונל בע"מ" (להלן: "החברה").

שימושך באתר או הזמנת מוצרים ממנו מצביעים על הסכמתך בתנאי השימוש באתר

 

 1. כללי
  1.  .בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו/או מכירת המוצרים באמצעותו ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני : info@kookint.com של שירות הלקוחות און ליין, באמצעות הצ'אט שבאתר ו/או באמצעות הרשתות החברתיות @kookint // @caver_israel  בימים א'-ה' בין השעות 18:00 – 9:00.ו/או הגעה לסניף שלנו בקניון אם הדרך, בית חירות
  2. .תנאי וכללי השימוש אלו באתר מתייחסים לנשים ולגברים כאחד והשימוש בהם בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
  3. .כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי וכללי השימוש באתר.
  4. .תנאי וכללי השימוש באתר, יחד עם מדיניות הפרטיות וה-"עוגיות" )"COOKIES( )"להלן: "תנאי השימוש"(, מהווים את הבסיס לכל שימוש באתר בכל קונפיגורציה שלו, לרבות כאפליקציה, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר )לרבות טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב כף יד וכיוצ"ב(, והוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין החברה לבין הגולש, הצופה ו/או המשתמש באתר ו/או במידע המצוי בו ו/או ברכיב כלשהו ו/או בפונקציה כלשהי של האתר, במישרין או בעקיפין )להלן: "המשתמש" או "הלקוח"(.
  5. .כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאי השימוש. כל משתמש באתר, בעצם השימוש בו, מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התנאי השימוש וכי הן מוסכמות עליו וכי הינו רשאי, בין על פי חוק ובין מכח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר.
  6. .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת. אנא הקפד לקרוא בעיון את התנאי השימוש ולהתעדכן בהם.
  7. .שימוש במידע ובפרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, ייעשו בהתאם למדיניות הפרטיות וה-"עוגיות" )"COOKIES ,)"של האתר. השימוש ב אתר מהווה אישור מטעם המשתמש בו לשימוש במידע ובפרטים כאמור בתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות וה-"עוגיות" )"COOKIES )"והצהרה מטעם המשתמש כי כל המידע והפרטים שימסרו על ידו נכונים ומדויקים וכי הינם נמסרים מרצונו החופשי.
  8. .האתר מוצע לציבור כמו שהוא )"Is As .)"על אף שהחברה פועלת כדי להבטיח ש התוכן המוצג באתר יהיה שלם ומדויק, יתכן כי יופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי הנובעת מכך או בקשר לכך.
  9. .החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס )להלן: "נזק כלשהו"( שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש זה - תהא עילת התביעה אשר תהא.. מבלי לגרוע מכלליות הא מור, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר ו/או לבצע רכישה באתר, רכישה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ו/א ו יבצע שימוש בסיסמא ו/או בנתונים של משתמש ו יגרום נזק וכיוצ"ב. בכל מקרה, לא תהיה החברה אחראית והחברה לא תישא בכל אחריות אשר העלות, ההוצאה או התשלום הכרוכים בה עולים על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי לקוח ו/או כל צד ג' אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
  10. .החברה תהא רשאית לחסום משתמש או למנוע ממנו גישה לאתר, באופן זמני או קבוע, אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, פעל או ניסה לפעול באתר או בקשר עמו בניגוד לכל דין ו/או להוראות תנאי השימוש ו/או באופן שיש בו או שעלול לפגוע בחברה באופן כלשהו ו/או במותג ו/או באתר.
  11. .רישומי החברה, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 

2 .המוצרים, מחיריהם ואופן ביצוע הזמנה ו רכישה באתר

 

  1. .הרכישה באתר היא לצריכה פרטית בלבד ואין לבצע באמצעות האתר רכישה סיטונאית או כזו המיועדת למכירה חוזרת.
  2. .תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של החברה, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצ"ב והכל לפי שיקול דעת ה הבלעדי.
  3. .כל המחירים באתר מופיעים על גבי תמונות המוצרים או בסמוך להן, ונקובים בשקלים חדשים )ש"ח(. המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח.
  4. .החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.
  5. .החברה רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר )אלא אם יצוין אחרת(.
  6. .החברה שוקדת ופועלת רבות כדי שתמונות המוצרים המוצגות באתר ישקפו את המוצרים באופן מדויק ככל האפשר. על אף האמור, מובהר כי תמונות המוצרים המוצעים למכירה באתר הינן להמחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין המוצרים, תכונותיהם או מפרטיהם - כפי שנראים בתמונה באתר לבין המוצרים בפועל.
  7. .רשאי לרכוש מוצרים באמצעות האתר רק משתמש שבבעלותו ו/או ברשותו דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ואשר המשתמש מסר אותו במהלך הירשמו לאתר ו/או במהלך ביצוע הזמנת מוצר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרונית שלו הוא מאשר משלוח וקבלת הודעות על ידי החברה, לרבות בקשר עם ביצוע ההזמנה, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו.
  8. .בעת ההרשמה לאתר, או בשלב ביצוע ההזמנה מוצגת בפני המשתמש אפשרות הרשמה לדיוור רשמי של KOOKINT ניוזלטר באמצעות האתר, הכולל, בין היתר, הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים, הטבות, מבצעים, הצעות ושלל עדכונים בנוגע למוצרים. לקוח אשר אינו מעוניין להירשם או אשר מעוניים להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישורית המתאימה בתחתית הדיוור שנשלח לו, בעמוד המתאים באתר או בכתב לשירות הלקוחות של החברה.
  9. .הודעות אינפורמטיביות הנשלחות על ידי החברה ו/או על ידי ITX ו/או על ידי צדדים שלישיים, למשל חברת השליחויות, הכרוכים במכירת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי ללקוח, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או SMS ,והינן בקשר עם שרשרת הפעולות הנדרשות החל מהליך ההזמנה ועד למסירת המוצרים שנרכשו בפועל ללקוח, לרבות בדבר קבלת ההזמנה, בדיקתה, אישורה, אימותה, תזכורת להשלמת הזמנה, שילוח המוצרים ומסירתם ללקוח – לא מהוות "מסר פרסומי" ו/או "דבר פרסומת" בכל דרך שהיא המשתמש מאשר בזאת משלוח וקבלת הודעות כאמור.
  10. .רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק למשתמש שהביע את הסכמתו, באופן ממוחשב, מפורש ופוזיטיבי, במקום ובאופן שיידרש לעשות כן, לקבל מסמכים ממוחשבים מהחברה לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו כאמור.
  11. .רכישת מוצרים באתר תתאפשר רק ללקוח שהשלים את הפעולות הדרושות לצורך רישומו באתר, באמצעות מילוי הפרטים הנדרשים בעמוד המתאים לכך המופיע באתר.
  12. .אמצעי התשלום - רכישה ותשלום באתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות שובר הזיכוי )כהגדרתו להלן( בלבד.
  13. .לקוח המבקש להזמין ולרכוש מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה על ידו כאמור. בתום תהליך בחירת המוצרים, יתווספו המוצרים לסל הקניות של הלקוח ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על המשתמש למסור ולהשלים את הפרטים הנדרשים ובכלל זה את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו יבוצע התשלום. מחובתו ועל אחריותו של המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים, באופן נכון מלא, עדכני ומדויק. החברה אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
  14. .מסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטי אשראי בניגוד לדין מהוו ים עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
  15. .בתום עריכת ההזמנה והשלמת הפרטים הנדרשים כאמור ואישור ההזמנה על ידי הלקוח - תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי, במסגרתה תידרש, לשם אישור העסקה, הרשאת חברת כרטיסי האשראי מראש לחיוב כרטיס האשראי שנמסר - היינו חברת האשראי תוודא ותבטיח קיומה של מסגרת אשראי מספקת לרשות הלקוח לצורך השלמת ההזמנה שביצע הלקוח. להסרת ספק, חיוב כרטיס האשראי בפועל יבוצע רק בסמוך לאחר ליקוט המוצר שהוזמן והכנתו למשלוח, כאשר בד בבד, תישלח ללקוח, באותו המועד, חשבונית מס/קבלה מתאימה.
  16. .לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, אם ניתן, תשלח למשתמש הודעת דוא"ל, המודיעה ללקוח על קליטת פרטי ההזמנה. הודעה זו אינה מהווה אישור או מחייבת את החברה לספק את המוצרים נשוא ההזמנה, ויש בה אך ורק כדי להעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החבר ה ושחברת האשראי הקצתה עבור רכישת המוצרים נשוא ההזמנה מסגרת אשראי מתאימה בחשבון הלקוח.
  17. .אם יתברר שפרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הלקוח אינם נכונים, או שאינם מלאים, הלקוח לא יוכל להשלים את הזמנתו והודעה מתאימה תוצג על המסך . אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, תודיע החברה ו/או מי מטעמה ללקוח בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר או באמצעים אחרים. במקרה של בעיית תקשורת ו/או שידור שאינה מאפשרת העברה תקינה של פרטי כרטיס אשראי, בכפוף להוראות תנאי השימוש, הזמנת הלקוח תשמר עבורו במערכת במשך 24 שעות ממועד הסירוב. כמחווה שירותית, דוא"ל ישלח ללקוח כדי לאפשר לו להשלים את העסקה נשוא הסירוב על פי תנאי השימוש.
  18. .פעולת הרכישה תאושר על ידי החברה בכפוף להימצאות המוצר שהוזמן במלאי. מובהר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כזמין לרכישה - בפועל הוא לא ימצא במלאי או שלא ניתן לספק אותו - במצבים אלו לא תאושר הזמנת המוצר, תישלח ללקוח הודעה בדבר כך והלקוח לא יחויב בגין מוצר שחסר כאמור )ואם חויב בגינו – יושב לו הסכום ששולם כאמור(.
  19. .עם סיום הליך הרכישה, כמפורט לעיל, יישלח לדואר האלקטרוני של הלקוח אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק ללקוח חשבונית מס/קבלה המכילה, בין היתר, גם את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק )להלן: "מסמך פרטי העסקה"(.
  20. .במקרה והודעת אישור השלמת פעולת הרכישה ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.

 

3 .ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן – התשמ"א 1981( להלן: "החוק"(.

   1. .הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד )גם במידה והלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הינו הנמען למשלוח(.
   2. .רק לקוח שביצע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר, יהא רשאי לבטל את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 2 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה לפי המועד המאוחר ביניהם. האמור לא חל ביחס למוצרים שלא נמכרו על ידי החברה ללקוח באמצעות האתר.
   3. .אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש )כהגדרתם בחוק(, שביצע עסקה באתר האינטרנט, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח, ובכלל זה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
   4. .הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה על פי החוק, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו לחברה באיזה מבין הדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן )להלן: "הודעת ביטול"(: 
    1. בעל פה – באמצעות שירות הלקוחות של החברה,03-5375537
    2. כפתור הוואטס אפ באתר
    3. באמצעות צ'אט האתר
    4. תגיות רשתות החברתיות באתר @kookint ו @carver_israel
    5. אימייל בכתובת: info@kookint.com
  1. .בהודעת הביטול יש לציין את שם הלקוח ואת מספר תעודת הזהות שלו. בעת מסירת הודעת ביטול בעל פה, כאמור לעיל, יציין הלקוח את מספר הטלפון הנייד שברשותו וכן את מספר ההזמנה. מעבר לכך, ציון מספר הטלפון הנייד שברשות הלקוח כן צירוף חשבונית/ קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה – אף שאין חובה להציגם, יוכלו לסייע לחברה באיתור העסקה הרלוונטית.
  2. .במקרה שבו הלקוח קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה, יחזיר הלקוח את המוצר באמצעות הדרך המפורטת להלן:
  3. אחרי שיצר קשר עם שירות הלקוחות באפיקים הרשומים בסעיף (2.5)- יוזמן ללקוח משלוח ״איסוף עצמי״ בעלות של 35 שח. וזאת באמצעות איסוף על ידי שליח – באפשרות הלקוח לתאם את איסוף המוצר, באמצעות הדרכים המפורטות בסעיף (2.5) לכתובת שיבחר הלקוח, ובתנאי שהיא בישראל )למעט באזורים אליהם הגישה מוגבלת או שהינם מרוחקים(על ידי שליח מחברת שליחויות חיצונית, בכפוף למדיניות חברת השליחויות כאמור, כפי שתעדכן מעת לעת) 
  4. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, הלקוח לא יחוייב במשלוח ורק ייפנה לשירות הלקוחות לקבלת זיכוי והחזר המוצר.
  5. ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי הלקוח לחברה על-פי דין, כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, בכפוף לכל דין. לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הינו מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל את עסקת רכישתם.
  6. .במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר, או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך, או הפרה אחרת של תנאי החוזה מצד החברה ("אי התאמה") - קיבל הלקוח את המוצר נשוא העסקה - יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר נשוא הודעת הביטול, ויודיע על כך לחברה.
  7. .במקרה של ביטול כאמור עקב אי התאמה, תחזיר החברה, בתוך 2 ימים מיום קבלת המוצר, ורק לאחר בדיקת טיב המוצר שחוזר (שלא נעשה בו שימוש, שערכו אינו ירד ושהוא לשביעות רצונה של החברה), את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום, או שקיימת לגביו אי התאמה, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח.
  8. .במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה, תחזיר החברה בתוך 2 יום מיום קבלת המוצר,ורק לאחר בדיקת טיב המוצר שחוזר(שלא נעשה בו שימוש, שערכו אינו רקד ושהוא לשביעות רצונה של החברה), את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב.
  9. .כל החזר כספי שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
  10. .במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה.
  11. .זכותו של הלקוח לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח. 
  12. לא תינתן החזרה או החלפה על בגדי ים

GIFT CARD
  • המכירה של כרטיס מתנה הינה סופית ואינה ניתנת לביטול ו/או החזר
  •  ניתן לבטל ו/או להחליף מוצרים הנרכשים באמצעות כרטיס המתנה וזאת לפי מדיניות ההחזרות המצויין מעלה
  • כרטיס המתנה נשלח לרוכש הכרטיס ולא למקבל המתנה (שילחו לאהובים שלכם במייל)
  • במידה ורוכשים בסכום הפחות משווי הכרטיס, היתרה ניתנת למימוש ברכישה נוספת
  • ניתן לבצע החזרה של מוצרים שנקנים עם הכרטיס  וזאת לפי מדיניות ההחזרות שמצויין למעלה
  • כרטיס המתנה נשלח אל מי שקונה את הכרטיס, וזה יכול להעביר אותו למי שירצה .
  • במידה ורוכשים בסכום שפחות משווי הכרטים תישאר ייתרה והלקוח יוכל לממש את הכרטיס שוב ברכישה נוספת

 

  4 .ביטול עסקה על ידי החברה

   

  החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע הלקוח ו/או שלא לאשר הזמנה של לקוח, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

   1. .אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של הלקוח.
   2. .בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, וכן בכל מקרה בו הלקוח ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
   3. .אם יתברר כי הלקוח מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
   4. .בשל מעשה או מחדל של הלקוח שיש או שעלול להיות בו פגיעה בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
   5. .אם קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשה ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
   6. .אם ישנו ללקוח חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה, והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו.
   7. .במקרה בו הלקוח ביקש, בין בהזמנתו ובין לאחר מכן, לאסוף את המוצר מאחת מחנויות האיסוף, ולא הגיע לאסוף את המוצר בחלוף 15 ימים מהמועד בו נמסר לו על הגעת המוצר לחנות הרלוונטית.
   8. .אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
   9. .במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו.
   10. .בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק ללקוח את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע ללקוח פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה העסקה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
   11. .במקרה בו נפלה טעות כלשהי ו/או תקלה טכנית במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח.
   12. .בכל מקרה של תקלה בשרשרת האספקה המונעת ו/או מעכבת את הגעתו של המוצר/ים בזמן או בכלל. 

   

  5 .החזרות זיכויים והחלפות

   

    1. .עם חלוף מניין הימים לביטול עסקה בהתאם להוראות ה חוק, לקוח שביצע עסקת רכישת מוצר, שלא במכירת "סוף עונה", באמצעות האתר, יהיה רשאי להחזיר את המוצר לחברה עד 2 ימים ממועד מסירת המוצר, ויקבל שובר זיכוי אלקטרוני למימוש באתר (להלן: "שובר הזיכוי"), ובתנאי שהמוצר הוחזר בצירוף הוכחת קניה כנדרש בסעיף 2.5 להלן, וכשהוא תקין, לא נעשה בו שימוש, נמצא באריזתו המקורית ונושא את התווית המקורית. כמו כן , לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו )אם מדובר בסט/מארז(.
    2. .ניתן להחזיר לחברה את המוצר לאחר יצירת קשר באחת מהדרכים המצויינות בסעיף 2.5
    3. .שובר הזיכוי יונפק בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור המוצרים )לא כולל דמי משלוח(, כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה.
    4. .שובר הזיכוי יישלח ללקוח באמצעות כתובת הדוא"ל של הלקוח, כפי שהוקלדה ונמסרה לחברה בעת ביצוע ההזמנה.
    5. .שובר הזיכוי יהיה תקף לשנתיים מיום מסירתו.
    6. .שובר הזיכוי הנו אלקטרוני ועל כן ניתן למימוש באתר בלבד.
    7. .לא ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר במוצרים שנמכרים בחנויות הרשת
    8. .אין במדיניות החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות החוק, לרבות לגבי ביטול עסקה.
    9. החזרות: יש אפשרות לבצע החלפה למוצר שהגיע לידי הלקוח, במוצר אחר הקיים במלאי, במקרה שהתחרט/ התבלבל/ אינו מרוצה מבחירתו, וזאת בתנאי שהמוצר הינו תקין ושלא נעשה בו כלל שימוש, ע״פ שביעות רצונה של החברה . התהליך הוא :
     1. יצירת קשר עם החברה
     2. ״תשלום על ״משלוח כפול (35 שח לכל כיוון, כלומר 70 שח)
     3. איסוף המוצר מבית הלקוח ( או כל כתובת אחרת אשר תואמה עם הלקוח)
     4. בדיקת המוצר שהתקבל
     5. בחירת מוצר חדש
     6. שליחת מוצר חדש ללקוח
    10. פריטים המוגדרים כ-  FINAL SALE אינם ניתנים להחזרה/החלפה.
    11. לא תינתן החזרה או החלפה על בגדי ים

   

  6. שירות תיקונים

   1.   ניתן לקבל שירות תיקונים לקארברים בדרך הבאה:
    • פניה לשירות הלקוחות (באפשרויות המצויינות בסעיף 3.4)
    • מילוי טופס תיקון
    • הזמנת ״משלוח כפול״ בעלות של 70 שח
    • יצירת קשר של שירות לקוחות עם הלקוח לגבי התיקון הנדרש ועלויותיו
    • הסכמת הלקוח
    • החזרת הקארבר ללקוח

   

  7 .אספקת והובלת המוצרים
   1. .המוצרים שרכש המשתמש דרך האתר, יסופקו באחת מהדרכים הבאות:
    •  משלוח לכתובת הלקוח – המוצרים יסופקו באמצעות חברת שליחויות חיצונית לכתובת הלקוח )כפי שהוקלדה על ידי הלקוח, ובתנאי שהיא בישראל( תוך 3 - 10 ימי עסקים, בכפוף לזמינות הלקוח כפי שנמסר לחברת השליחויות, בכפוף למדיניות חברת השליחויות, כפי שתעדכן מעת לעת. עלות משלוח עד הבית: 50 ש"ח )כולל מע"מ(. ברכישה מעל סכום של 500 ש"ח, המשלוח יהיה ללא עלות.
    • כרגע אין אפשרות איסוף
    • איסוף עצמי יתאפשר רק ברכישת גלשן/ים וזאת בתיאום עם שירות הלקוחות
    • זמני אספקת המוצרים והשירותים כפי שמצוינים כאן כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג, חול המועד, יום העסקים מסתיים בשעה .18:00 3.6 .להסרת ספק יובהר כי מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי/אישור החברה כי קיים במלאי. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי, תוצג הודעה למשתמש באתר ו/או תישלח למשתמש הודעת דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה. החברה עשויה להקדים את מועד האספקה בכפוף להימצאות המוצר במלאי במועד הרלוונטי ולמדיניות חברת השליחויות.
    • .הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 00:14 ,או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.
    • .החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השליחויות, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות לכדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל. יתכנו גם עיכובים במסירה בשל תקלה בשרשרת האספקה. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוח כל טענה כנגד החברה בעניין זה. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה ללקוח הודעת אימות.
  • .בנוסף לאמור בתנאים אלה, גם התקנון של חברת השליחויות או כל גוף אחר שבאמצעותו תבצע החברה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.
  • .אם אישר הלקוח את הנחת המשלוח ליד הדלת, בארון החשמל או בחזקת צד ג' כלשהו וכיוצ"ב – החברה תהא פטורה מאחריות לנזק כלשהו שיגרם למשלוח או למוצר והאחריות תועבר ללקוח עם אישורו כאמור.
  • .מובהר, כי החל ממועד סיום ביצוע ההזמנה, לא ניתן יהיה לשנות את אופן השילוח.
  • .אם הלקוח הזמין את המוצר לכתובתו באמצעות שליח, הלקוח יהא רשאי לשנות את אופן השילוח ישירות מול חברת השילוח, החל מהמועד בו התקבלה אצל הלקוח הודעת SMS מחברת השילוח אודות הימצאות המוצר ברשותה .
  • .סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה באתר ולפני ביצוע התשלום בפועל. סכום דמי המשלוח ייגבה בעת ביצוע ההזמנה והי נו בנוסף למחיר המוצר.
  • .המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השליחויות החיצונית, ובכפוף למדיני ות חברת השליחויות, לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח.
  • .באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, החברה ו/או חברת השליחויות יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.
  • .ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי השימוש לעיל ולהלן.
  • .מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע ההזמנה, אזי )i )אם המוצר שאזל מהמלאי הוא המוצר היחיד שהתבקש בהזמנה, ההזמנה תבוטל; או )ii )אם ההזמנה כוללת מספר מוצרים, המוצר שאזל מהמלאי יגרע מההזמנה, ובהתאמה לא ייווצר חיוב בגינו והלקוח יקבל הודעה על כך. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר/ים, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

   

  8 .קניין רוחני וזכויות יוצרים

   

   1.  .מובהר כי כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והמוצרים המופיעים בו מכל מין וסוג שהוא )וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו (, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו )לרבות רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה וכיוב'(, קוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של ITX ו/או של החברה, לפי העניין, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה ו/או ל- ITX באופן בלעדי. אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו /או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים )לפי העניין ( ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה )להלן: "המידע"(.
   2. .אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר )לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב( בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
   3. .אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות המוצרים וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא.
   4. .אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה )אם תינתן(. כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג,Robots Crawlers וכיוצ"ב ו/ או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית . אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame (גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו )"קישור עומק"(, אלא לעמוד הבית בלבד.
   5. .אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב.

   

  9 .קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים
   1. באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בהכרח על ידי החברה. הקישורים כאמור נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים ואין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה. החברה לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

   

  10 .התחייבות המשתמש

   

   1. עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, לפי העניין, כדלקמן :
   2. .המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש;
   3. .המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר;
   4. .המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
   5. .המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;
   6. .המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/ או כל זכות קניינית אחרת;
   7. .המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
   8. .המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה ;
   9. .המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף , שינוי או מחיקת מידע;
   10. .המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מתנאי השימוש ו/או מהשימוש באתר.
   11. .המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות החברה על פי דין. 10

   10. העדר אחריות
   1. .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא )לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית(. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין החברה אחראית לכל מידע והודעה אשר יועלו על ידי משתמשים חיצוניים, ככל שיועלו לאתר.
   2. .החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים " ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

   11. הדין ומקום השיפוט

   1. תנאי השימוש באתר, התקנון וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, רבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש והתקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
   2. .היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

    

   : תלונות ובירורים


   אנו מקווים שלא תיתקל בבעיות במהלך הרכישה אולם אם כן תוכל להיות סמוך ובטוח שצוות התמיכה המקצועי שלנו יידע לפתור כל בעיה בה תיתקל במהלך רכישתך, נשמח אם תיצור אתנו קשר ככל אשר תצטרך באמצעות:

   1. בטלפון: 053-665-3205 ;
   2. כפתור הוואטס אפ באתר
   3. באמצעות צ'אט האתר
   4. תגיות רשתות החברתיות באתר @kookint ו @carver_israel
   5. אימייל בכתובת: info@kookint.com

   שעות התמיכה שלנו הם בשעות 10:00-18:00 בימים ראשון עד חמישי, באם תצטרך שירות מחוץ לשעות העבודה, תוכל לשלוח לנו מייל ונעשה כמירב יכולותינו לחזור אלייך בהקדם האפשרי.